ദയു ഗവേഷണം

dayudayu-1

1. DAYU റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

ഇതിന് മൂന്ന് അടിത്തറകളും രണ്ട് അക്കാദമിക് വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകളും 300-ലധികം പേറ്റന്റ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും 30-ലധികം കണ്ടുപിടിത്ത പേറ്റന്റുകളും ഉണ്ട്.


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക